Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 (CentOS VM)

取り敢ずHyper-V ServerをVistaから管理できるようになったので、試しにCentOSを入れてみま ...