Install Mondo Rescue on CentOS 7

Install Mondo Rescue on CentOS 7
CentOS 7にMondo Rescueをインストールしてみました。 CentOS 8対応は作業中のようでr ...